قیمت دامنه


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
ir ۱ ۶,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
com ۱ ۳۹,۰۰۰ تومان هیچکدام ۳۹,۰۰۰ تومان
net ۱ ۴۷,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۷,۰۰۰ تومان
org ۱ ۴۴,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۴,۰۰۰ تومان
biz ۱ ۴۶,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۶,۰۰۰ تومان
info ۱ ۴۴,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۴,۰۰۰ تومان
co ۱ ۱۱۹,۰۰۰ تومان هیچکدام ۱۱۹,۰۰۰ تومان
me ۱ ۸۸,۰۰۰ تومان هیچکدام ۸۸,۰۰۰ تومان
club ۱ ۴۴,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۴,۰۰۰ تومان
eu ۱ ۴۰,۰۰۰ تومان هیچکدام ۴۰,۰۰۰ تومان
mobi ۱ ۶۷,۰۰۰ تومان هیچکدام ۶۷,۰۰۰ تومان
us ۱ ۳۶,۰۰۰ تومان هیچکدام ۳۶,۰۰۰ تومان
pw ۱ ۳۳,۰۰۰ تومان هیچکدام ۳۳,۰۰۰ تومان
cc ۱ ۱۱۵,۰۰۰ تومان هیچکدام ۱۱۵,۰۰۰ تومان
tv ۱ ۱۳۳,۰۰۰ تومان هیچکدام ۱۳۳,۰۰۰ تومان
wiki ۱ ۱۰۲,۰۰۰ تومان هیچکدام ۱۰۲,۰۰۰ تومان
center ۱ ۶۹,۰۰۰ تومان هیچکدام ۶۹,۰۰۰ تومان
zone ۱ ۱۰۴,۰۰۰ تومان هیچکدام ۱۰۴,۰۰۰ تومان
website ۱ ۷۵,۰۰۰ تومان هیچکدام ۷۵,۰۰۰ تومان
company ۱ ۶۹,۰۰۰ تومان هیچکدام ۶۹,۰۰۰ تومان
city ۱ ۶۶,۰۰۰ تومان هیچکدام ۶۶,۰۰۰ تومان
click ۱ ۲۴,۰۰۰ تومان هیچکدام ۲۴,۰۰۰ تومان