مجموعه محصولات: نمایندگی

نمایندگی ثبت دامنه

تعرفه های نمایندگی ثبت دامنه
از جمله امکانات ارائه شده توسط سیستم ثبت دامین شرکت کرمان وب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ثبت آنلاین دامنه با مشخصات و مالکیت قطعی خودتان ارائه پنل قدرتمند مدیریت دامنه ریسلو
امکان تغییر سرورهای نام دامنه امکان تغییر اطلاعات Whois
امکان فقل کردن و یا آزاد کردن دامین امکان دریافت کد انتقال دامین

ریسلر دامنه

ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
com. ۳۱۰۰۰ تومان ۳۱۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰ تومان
net. ۳۱۰۰۰ تومان ۳۱۰۰۰ تومان ۳۳۰۰۰ تومان
org. ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان
info. ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان
biz. ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان ۳۵۰۰۰ تومان
co. ۹۹۵۰۰ تومان ۹۹۵۰۰ تومان ۹۹۵۰۰ تومان
co.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
org.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
net.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
ac.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
gov.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
name. ۵۳۰۰۰ تومان ۵۳۰۰۰ تومان ۵۳۰۰۰ تومان
asia. ۶۴۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰ تومان
ws. ۱۳۹۰۰۰ تومان ۱۳۹۰۰۰ تومان ۱۳۹۰۰۰ تومان
mobi. ۶۵۰۰۰ تومان ۶۵۰۰۰ تومان ۶۵۰۰۰ تومان
in. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
tel. ۶۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان
tv. ۱۳۸۰۰۰ تومان ۱۳۸۰۰۰ تومان ۱۳۸۰۰۰ تومان
bz. ۱۱۵۰۰۰ تومان ۱۱۵۰۰۰ تومان ۱۱۵۰۰۰ تومان
us. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
eu. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
it. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
fr. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
de. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان